Lekeplassutforming i by

Vi har i sammarbeid med Fyllingen Maskin, vunnet anbudskonkurransen fra Bergen Kommune, Bymiljøetaten. Det er en generalentreprise for opparbeidelse av tre større anlegg for lek og rekreasjon, og et større trappeløp/ tursti i terreng.

Tiltakene er en del av Bergen kommunes programpakke Barnas Byrom, der satsingsområdet er å skape nye spennende uterom for barn og unge gjennom rehabilitering og nyanlegg. Anleggene er planlagt med et nytt innhold, som i større grad også innbyr til sambruk av voksne og eldre. Arbeidene på de tre plassene karakteriseres som en total rehabilitering. Les mer her!

boccia

Fanatorget Lokalpark i Ytrebygda bydel, areal ca. 2000 m2 (Ferdigstilt august 2022)
Fanatorget lokalpark ligger vis av vis Fanatorget lokalsenter, og inneholder en opparbeidet lekeplass, basket- og fotballbane. Den sentrale plassen holder ca. 2 mål, og er anlagt over tre flater i et åpent og kupert landskapsrom.
Området har en stor konsentrasjon av barn i aldersgruppen 10-18 år, og programmering av tomten skal særlig hensynta denne brukergruppen.

Anlegget er delt inn i tre opplevelsessoner:
En aktiv lekeplass med universell utforming inviterer til lek med trampoliner, smidighetsnett og rullestolstilpasset karusell.
Konstruksjonen inkluderer et mindre takoverbygg og integrerte sitteplasser for opphold og samvær.
På anleggets sentrale plass anlegges en stor, felles spisegruppe, grill og drikkevannspost.
Plassen aktiviseres med bocciabane og balansebom for bruk i alle aldre.
Ulike typer ballspill, parkour og egenveksttrening anlegges i en felles treningspark mot sør.
De tre flatene forbindes med klatretrinn, terrengrutsjebane og terrengtrapp. Se artikkel i Fanaposten 12.10.2021 og 30.08.2022

Les mer om Fanatorget her!


Jente ved terreng rutsjebane.Skjoldsstølen i Fana bydel, areal ca. 1500 m2 (Overlevert Juni 2022)
Anlegget var tidligere innlemmet under gården Skjold – en av de eldste gårdene i Fana, og grenser til historiske vei - og banetrasèer.
Anlegget knyttes tematisk til historien om toget og skinnegående transport.
For å gi et bredest mulig aktivitetstilbud tilrettelegges det for grill, rast, ballspill, lek og stille opphold. Dagens akebakke er hensyntatt i utformingen, mens gangveiene innlemmes i leken med rullestolvennlige leke-, og sanseelementer langs gangtrasèen. Prosjektet inneholder drikkevannspost, belysning og utbedring av eksisterende gangvei.

Anleggets er planlagt med tre opplevelsessoner:
En sosial lekeplass inviterer til lek med terrengrutsjebane, opphøyd sandkasse, rullestol-karusell, samt klatretog og passasjervogner på rullevennlige togskinner.
En mer aktiv sone gir mulighet for ulike typer ballspill og sykkellek, og flaten kan nyttes som ski eller skøytebane under kalde vinterperioder.
I det kuperte landskapet anlegges det ulike typer hinder-, og klatreløyper på barkdekke og uten universell tilkomst, disse suppleres av tilgjengelig sanselek langs gangveien. Det nyttes naturmaterialer på apparater og utstyr, skråninger beplantes med bærbusker og frukttrær, og det etableres insekthotell og fuglekasser.


Person i rullestol.Sudmannsvei lekeplass i Bergenshus Ytre, ca.1200 m2 (Overlevert desember 2022)
Tomten har en spektakulær utsikt ut mot Byfjorden, og er forsiktig terrassert over to flate nivåer.
Lekeplassen har en viktig funksjon som møteplass i det lokale nærmiljøet, og især for fastboende med redusert førlighet. Offisiell åpning 15 desember 2022
Plassen har også stort brukerpotensiale som stopp til og fra Fjellveien og Sandviksfjellet, og muligheten for grill, rast, lek og/ eller egenvektstrening inngår i utformingskriteriene. Av samme årsak er det planlagt for et handicap publikumstoalett med stellebord, så vel som en drikkevannspost, belysning og utbedring av eksisterende trappeløp og gangvei.
Plassen tilbyr både grill og generøse oppholdsplasser. Traséen fra hovedadkomsten i Sudmanns vei endres for å sikre tilkomst for elektrisk rullestol, og opparbeides med fast dekke og håndlister. Eksisterende trappesti nede fra Amalie Skrams vei opprustes iht. krav om universell utforming. Gangtraseen og plassen utstyres med belysning. Det etableres et sitte- og treningsamfi, klatrevegg og rutsjebane, karusell og sandlek mm. Skråninger beplantes med bærbusker og frukttrær.

Se artikkel i Bergens Tidende 21. desember 2022

Les mer om Barnas byrom her!


bekkDet skal også opparbeides nytt anlegg i form av Løvstakklien sti
En tursti og trappeløp i terreng inkl. åpen overvannshåndtering. Stien skal lede fra kommunal vei Løvstakklien til Løvstien turvei, i Årstad bydel.
I forlengelsen av Løvstakklien lekeplass og av «Høspenten» - et viktig, opparbeidet grønnkorridoren mellom Fjøsanger og Løvstakken, går det i dag et naturlig terrengtråkk videre opp til Løvstien turvei. Stien strekker seg over mange høydemeter og er stedvis svært bratt. Trappeløpet utgjør følgelig et viktig, men manglende, siste forbindelsesledd i aksen fra Danmarksplass/ Fjøsanger til Løvstien turvei. I samme område løper det flere mindre bekkeløp fra Løvstakken og ned mot bebyggelsen. Vannet ledes til et åpent, steinsatt bekkeløp og videre ned til et nytt bekkeinntak.
Det er utsikten og naturopplevelsen som styrer utformingen av trappeløpet, og det er jobbet med en skånsom tilnærming til
tomtens iboende kvaliteter. Overvannshåndteringen er anlagt som et plaster, åpent bekkeløp av hensyn til både opplevelseskvaliteter og biologisk mangfold. Trasèen er anlagt med slakest mulig stigningsforhold, og krysser bekkeløpet med flere klopper. Trappeløp er kun nyttet der stigningsforholdene ikke muliggjør en terskelfri utforming, mens håndlister, hvilerepos, benker og belysning nyttes aktivt som kompenserende tiltak.

We use cookies
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.